SKH ve Göstergeler

17 SKH ve 169 alt hedef konusundaki ilerlemelerin küresel düzeyde izlenebilmesi ve aynı zamanda ulusal ve bölgesel izleme mekanizmalarına da yol gösterici olması amacıyla BM İstatistik Komisyonu tarafından görevlendirilen Kurumlar Arası Uzman Grubu (Inter-Agency Expert Group – IAEG) üye devletlerin, BM kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin geribildirimlerini de alarak bir dizi gösterge oluşturdu. Mart 2017’da BM İstatistik Komisyonu’nun senelik toplantısında, sonrasında da Temmuz 2017’de BM Genel Kurulu’nda kabul edilen bu göstergeler küresel düzeyde SKH konusundaki ilerlemelerin izlenmesini kolaylaştırırken, bir yandan da süreç içerisinde daha etkin olabilmek için gözden geçirilecek. Toplamda 244 küresel gösterge 17 hedef ve 169 alt hedefi izlemek için belirlenmiştir. Bunların dokuz tanesi farklı hedefler altında tekrarlandığı için veri toplanan gösterge sayısı 232’dir.

SKH’nin izlenmesinde küresel düzeyde olduğu kadar yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerde de erişilebilir, güncel ve güvenilir ayrıştırılmış veri önemli bir yer tutacak. Her ülkenin kendi öncelikleri ile uyumlu şekilde bu göstergeleri adapte etmesi ve gerekirse yenilerini de ele alması beklenmektedir. Türkiye’nin de bu konuda Türkiye İstatistik Kurumu koordinasyonu üstlenmiştir, konu hakkındaki görevini TÜİK şöyle açıklamaktadır: “Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin üretiminin takibinde TÜİK’in görevi, küresel, bölgesel ve ulusal göstergelerin derlenmesi/üretilmesi/transfer edilmesi ve yayımlanması aşamalarında kurumlar arası koordinasyon rolünü üstlenmektir.” Ancak ne yazık ki 2016 yılı sonrası için süreç hakkında bilgi bulunamamıştır.

Daha fazla bilgi için: http://www.officialstatistics.gov.tr/?q=tr/content/71-sürdürülebilir-kalkınma-göstergeleri