Ana Akımlaştırma

Ana akımlaştırma en basit haliyle bahsedilen bakış açısının/prensiplerin tüm çalışma, plan, program, inceleme, bütçeleme, değerlendirme gibi mekanizmaların içerisinde entegre edilmesi ve kapsayıcı, bütünlüklü bir şekilde ele alınması demektir.

SKH özelinde düşündüğümüzde bu SKH’yi kabul etmiş olan BM üye devletlerinin kendi ulusal ve yerel planlarına, bütçelerine, programlarına ve uygulamalarına SKH’yi dahil etmesi, bu planları gerektiğinde SKH ile uyumlanmak üzere yeniden yapılandırması ve 2030 yılına kadar kimseyi geride bırakmayacak bir sürdürülebilir kalkınma perspektifinden çalışması anlamına gelecektir.

2030 Gündemi aynı zamanda SKH’nin devletlerin uluslararası hukuk altında var olan yükümlülükleri ile uyumlu bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladığı için tüm bu süreçlerin uyum içinde devam ettirilebilmesi için de önemli bir araç olacaktır.

UNDP, SKH’nin ulusal ve yerel düzeyde ana akımlaştırılması için geliştirdiği MAPS (Ana akımlaştırma, Hızlandırma ve Politika Desteği) stratejisi ile, ana akımlaştırma için şu aşamaları önermektedir:

  • Farkındalık Yaratma
  • SKH’nin dahiliyeti için çok paydaşlı bir yaklaşım oluşturma
  • SKH’yi ulusal ve yerel bağlamlara adapte etme
  • SKH arası yatay bir politika kurma (SKH’i beraber ele alma)
  • SKH’nin küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyler arasında bağlarını kurma
  • Gelecek için bütçeleme
  • İzleme, raporlama ve hesap verebilirlik
  • Riskleri tanıma ve uyum sağlamanın geliştirilmesi*

Tüm bu aşamaların ilgili paydaşların katılımı ile, şeffaf ve gerekli kaynakları ayrılmış bir şekilde ilerlemesi SKH’nin başarıya ulaşması için çok önemli koşullardır.

*Liste http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/Post2015-SDG/UNDP-SDG-UNDG-Reference-Guide-UNCTs-2015.pdf den uyarlanmıştır